Štatút súťaže

Štatút súťaže

Limeñita BLUE

 

 

1. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže

 

1.1    Organizátorom spotrebiteľskej súťaže s názvom “ Limeñita BLUE” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť BILLA s.r.o., sídlo: Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4758/B (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.

 

1.2    Technickú podporu organizátorovi súťaže zabezpečuje spoločnosť Create4Future s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 459 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 45224/N (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

 

1.3    Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov organizátorom. Informácie o uvedenom spracovaní a ochrane osobných údajov organizátora súťaže sú zahrnuté v bode 4 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR pre webovú stránku BILLA, Newsletter, Kontaktný formulár, Spotrebiteľské súťaže, Marketingové aktivity a Cookies“ zverejnenom na https://apps.billa.sk/docs/GDPR-pre-web.pdf v sekcii „GDPR Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“. Nad rámec osobných údajov uvedených v bode 4 uvedeného vyhlásenia môže organizátor na účely realizácie tejto súťaže spracúvať i ďalšie údaje zverejnené na Facebook profile súťažiaceho vrátane prípadnej profilovej fotografie výhercu a jeho telefónneho čísla za účelom vyhodnotenia súťaže a vyhotovenia zápisnice zo žrebovania, identifikácie a kontaktovania výhercu a odovzdania výhry. Vyžrebovaným výhercom bude výhra zasielaná na ich meno a poštovú adresu, ktorú nám cez svoj Facebook profil oznámia. Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí neboli vyžrebovaní. V súťaži sa tak spracúvajú iba osobné údaje vyžrebovaných výhercov, prípadne i neúspešných vyžrebovaných výhercov, ktorí nesplnili niektorú z ďalších podmienok súťaže alebo si neprevzali výhru. Organizátor využíva na realizáciu súťaže prevádzkovateľa súťaže, ktorému poskytuje osobné údaje súťažiacich a ktorý je voči organizátorovi v pozícii sprostredkovateľa. Po skončení spotrebiteľskej súťaže budú údaje o jej účastníkoch vymazané a údaje o výhercoch budú uchovávané po dobu 1 roka.

 

  

2. Predmet a účel štatútu

 

2.1    Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných pravidiel súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže a ktorí môžu vyhrať poskytnuté výhry spôsobom tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie.

 

2.2   Účelom súťaže je propagácia organizátora súťaže vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

 

2.3    Organizátor usporadúva súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nevzťahujú podmienky tohto zákona. Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže.

 

3. Podmienky účasti v súťaži

 

3.1    Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba-nepodnikateľ, ktorá má zriadený osobný účet na sociálnej sieti Facebook a zároveň:

a)  je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;

b)  splní podmienky tohto štatútu;

c)  súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;

d)  je staršia ako 18 rokov

(ďalej len „súťažiaci“).

 

3.2    Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, štatutári a majitelia organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca súťaže, je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

 

3.3    Zapojením sa do súťaže, súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

4. Trvanie súťaže

 

4.1    Súťaž bude prebiehať v období od 17.5.2024 od 16:30 do 24.5.2024 do 16:00. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady, a to spôsobom upraveným v bode 8.1 a 8.2 týchto pravidiel.

 

5. Miesto konania súťaže

 

5.1    Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

6. Podmienky, priebeh a vyhodnotenie súťaže

 

6.1  Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 4.1 tohto štatútu, prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Úlohou súťažiaceho je reagovať na súťažný príspevok zverejnený organizátorom súťaže na Facebookovej stránke spoločnosti BILLA https://www.facebook.com/BillaSlovensko/.

 

6.2    Používanie viacerých Facebookových identít tým istým súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne alebo hanlivé vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo bude v rozpore s dobrými mravmi alebo bude porušovať autorské práva alebo práva súvisiace s autorskými právami tretích osôb.

 

6.3    Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom zverejnil.

 

6.4    Súťaž bude ukončená dňa 24.5.2024 o 16:00 hod. Po ukončení súťaže organizátor súťaže, prípadne prevádzkovateľ súťaže, vyžrebuje spomedzi reakcií 3 náhodné komentáre, reagujúce na súťažnú otázku.

 

Po splnení podmienky podľa bodu 6.1 (t.j. napísaní odpovede do komentára pod súťažný príspevok) a preverení podmienok účasti na súťaži podľa bodu 3.1 sa osoby, ktorých súťažné komentáre boli vyžrebované, stávajú výhercami súťaže (ďalej len „výherca“). Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov, a ktorú podpíšu zástupcovia organizátora.

 

6.5    Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho, resp. výhercu zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.

 

7. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

 

7.1    Výhrou v súťaži je 3x balíček produktov Limeñita BLUE (ďalej len „výhra“).

 

7.2    Výhry budú výhercom odovzdané organizátorom súťaže prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry a nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

 

7.3    Výhercova bude zverejnený v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a taktiež bude výherca o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom správy jemu zaslanej na jeho profil na sociálnej sieti Facebook. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, alebo si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.

 

7.4    Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve organizátorovi súťaže do 24 hodín od termínu, keď bol prvý krát kontaktovaný prostredníctvom správy jemu zaslanej, stráca nárok na výhru. V prípade, že zoznam výhercov po zohľadnení podmienok súťaže nebude úplný, prebehne ďalšie žrebovanie analogicky vyššie uvedenému.

 

7.5    Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Organizátor súčasne oznamuje výhercom, že nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 a § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

 

7.6    Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo finančnú odmenu. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

 

8. Záverečné ustanovenia

 

8.1     Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na internetovej stránke https://www.billa.sk/specialfolder/footer/o-spolocnosti/gdpr-vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov, v časti „Štatút súťaže na Facebooku“. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor súťaže na svojej internetovej stránke https://www.facebook.com/BillaSlovensko/.

 

8.2     Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.billa.sk/o-spolocnosti/ochrana-osobnych-udajov Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia zverejneného štatútu.

 

8.3     Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nesmie porušiť všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte. Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacim, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a jeho príspevky na Facebookovom profile organizátora súťaže vymazať.

 

8.4     Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

 

8.5    Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných subjektov, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a jeho príspevky na Facebookovom profile organizátora súťaže vymazať.

 

8.6    Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

 

 

V Bratislave dňa 17.5.2024

 

 

BILLA s.r.o., organizátor súťaže

————————————————————–

Štatút súťaže

“ Limeñita BLUE”

 

 1. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže
 • Organizátorom spotrebiteľskej súťaže s názvom “ Limeñita BLUE” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť BILLA s.r.o., sídlo: Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, IČO: 31 347 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4758/B (ďalej len „organizátor“). Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.
 • Technickú podporu organizátorovi súťaže zabezpečuje spoločnosť Create4Future s.r.o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 459 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 45224/N (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).
 • Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže.

 

 

Ochrana osobných údajov

Pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie osobných údajov organizátorom. Informácie o uvedenom spracovaní a ochrane osobných údajov organizátora súťaže sú zahrnuté v bode 4 „Vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR pre webovú stránku BILLA, Newsletter, Kontaktný formulár, Spotrebiteľské súťaže, Marketingové aktivity a Cookies“ zverejnenom na https://apps.billa.sk/docs/GDPR-pre-web.pdf v sekcii „GDPR Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“. Nad rámec osobných údajov uvedených v bode 4 uvedeného vyhlásenia môže organizátor na účely realizácie tejto súťaže spracúvať i ďalšie údaje zverejnené na Instagram profile súťažiaceho vrátane prípadnej profilovej fotografie výhercu a jeho telefónneho čísla za účelom vyhodnotenia súťaže a vyhotovenia zápisnice zo žrebovania, identifikácie a kontaktovania výhercu a odovzdania výhry. Vyžrebovaným výhercom bude výhra zasielaná na ich meno a poštovú adresu, ktorú nám cez svoj Instagram profil oznámia. Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí neboli vyžrebovaní. V súťaži sa tak spracúvajú iba osobné údaje vyžrebovaných výhercov, prípadne i neúspešných vyžrebovaných výhercov, ktorí nesplnili niektorú z ďalších podmienok súťaže alebo si neprevzali výhru. Organizátor využíva na realizáciu súťaže prevádzkovateľa súťaže, ktorému poskytuje osobné údaje súťažiacich a ktorý je voči organizátorovi v pozícii sprostredkovateľa. Po skončení spotrebiteľskej súťaže budú údaje o jej účastníkoch vymazané a údaje o výhercoch budú uchovávané po dobu 1 roka.

 1. Predmet a účel štatútu
 • Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných pravidiel súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť všetci súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže a ktorí môžu vyhrať poskytnuté výhry spôsobom tak, ako to je uvedené v tomto štatúte nižšie.
 • Účelom súťaže je propagácia organizátora súťaže vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom sociálnej siete Instagram.
 • Organizátor usporadúva súťaž ako reklamnú a propagačnú súťaž, na ktorú sa v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov nevzťahujú podmienky tohto zákona. Organizátor vydáva tieto pravidlá súťaže.

 

 1. Podmienky účasti v súťaži
 • Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba-nepodnikateľ, ktorá má zriadený osobný účet na sociálnej sieti Instagram a zároveň:
 1. a) je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;
 2. b) splní podmienky tohto štatútu;
 3. c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;
 4. d) je staršia ako 18 rokov

(ďalej len „súťažiaci“).

 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, štatutári a majitelia organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka). Ak sa preukáže, že súťažiaci, ktorý bol vyžrebovaný ako výherca súťaže, je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.
 • Zapojením sa do súťaže, súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 1. Trvanie súťaže
 • Súťaž bude prebiehať v období od 5.2024 od 16:30 do 24.5.2024 do 17:00. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady, a to spôsobom upraveným v bode 8.1 a 8.2 týchto pravidiel.
 1. Miesto konania súťaže
 • Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

 1. Podmienky, priebeh a vyhodnotenie súťaže
 • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť v období trvania súťaže, ktoré je uvedené v bode 4.1 tohto štatútu, prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Úlohou súťažiaceho je do komentára pod súťažný príspevok zverejnený organizátorom súťaže na stránke https://instagram.com/billa_sk/  napísať odpoveď na súťažnú otázku.
 • Používanie viacerých Instagramových identít tým istým súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne alebo hanlivé vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo bude v rozpore s dobrými mravmi alebo bude porušovať autorské práva alebo práva súvisiace s autorskými právami tretích osôb.
 • Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom zverejnil.
 • Súťaž bude ukončená 24.5.2024 o 17:00 hod. Po ukončení súťaže organizátor súťaže, prípadne prevádzkovateľ súťaže, vyžrebuje spomedzi komentárov 3 náhodných komentujúcich, reagujúcich na súťažnú úlohu.

Po splnení podmienky podľa bodu 6.1 (t.j. napísaní komentára so správnou odpoveďou na súťažnú úlohu) a preverení podmienok účasti na súťaži podľa bodu 3.1 sa osoby, ktorých súťažné komentáre boli vyžrebované, stávajú výhercami súťaže (ďalej len „výherca“). Organizátor vyhotoví zápisnicu zo žrebovania, ktorej súčasťou bude zoznam výhercov, a ktorú podpíšu zástupcovia organizátora.

 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho, resp. výhercu zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.
 1. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry
 • Výhrou v súťaži je 3x balíček produktov Limeñita BLUE (ďalej len „výhra“).
 • Výhry budú výhercom odovzdané organizátorom súťaže prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry a nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 • Výhercovia budú zverejnení v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Instagram a taktiež bude výherca o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom správy jemu zaslanej na jeho profil na sociálnej sieti Instagram. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, alebo si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.
 • Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve organizátorovi súťaže do 24 hodín od termínu, keď bol prvý krát kontaktovaný prostredníctvom správy jemu zaslanej, stráca nárok na výhru. V prípade, že zoznam výhercov po zohľadnení podmienok súťaže nebude úplný, prebehne ďalšie žrebovanie analogicky vyššie uvedenému.
 • Organizátor oznámi písomne v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry pri poskytovaní výhry. Organizátor súčasne oznamuje výhercom, že nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 a § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350,- EUR. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.
 • Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo finančnú odmenu. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 • Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na internetovej stránke https://www.billa.sk/specialfolder/footer/o-spolocnosti/gdpr-vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov, v časti „Štatút súťaže na Instagrame“. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor súťaže na svojej internetovej stránke https://www.instagram.com/billa_sk/.
 • Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.billa.sk/o-spolocnosti/ochrana-osobnych-udajov. Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia zverejneného štatútu.
 • Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nesmie porušiť všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte. Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacim, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a jeho príspevky na Instagramovom profile organizátora súťaže vymazať.
 • Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Instagram. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.
 • Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných subjektov, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a jeho príspevky na Instagramovom profile organizátora súťaže vymazať.
 • Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Instagram z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

V Bratislave dňa 17.5.2024

BILLA s.r.o., organizátor súťaže